2. 6 jaar een propere en opgeruimde gemeente met duurzame accenten

Westerlo moet een aangename gemeente zijn om in te wonen en te werken. Mensen hebben gedurende de volle ! 6 jaar ! recht op propere straten, bermen en pleinen, begraafplaatsen,
speelpleintjes… (en niet enkel het laatste jaar voor de verkiezingen ?!). Door de inzet van meer onderhoudspersoneel heeft de gemeente meer vat op deze problematiek. Bovendien zijn het vaak arbeidskrachten met lage scholing… die hierdoor op de gemeente ook meer kansen krijgen en zicht op een job…

We streven naar 100 % riolering in ALLE deeldorpen ! (met gesloten grachten en infiltratiebuizen in een grindbedding).
Waar dit door speciale omstandigheden niet kan, wordt het REGELMATIG REINIGEN van de grachten een prioriteit !
Heraangelegde wegen worden systematisch in degelijke asfalt aangelegd (geen wegen in beton meer !)
Rioleringswerken met “brede open grachten” in de Pastorijstraat haalden zelfs “Iedereen beroemd”
op VRT en kunnen voor ons niet !
Onder druk van ons en de buurt werd bijgestuurd… Jonge gezinnen moeten zich thuis voelen in Westerlo.
Het beleid moet daarom ook inzetten op deze groep. Voldoende speelruimte voor kinderen, een uitgebreid netwerk aan dienstverlening (zoals kinderdagopvang of
sport- en jeugdcentrum/ sportinfrastructuur in eigen dorp) zijn cruciaal voor jonge gezinnen. Maar ook een voldoende aanbod aan betaalbare bouwgronden, naast
betaalbare koop- en huurwoningen weliswaar in een sociaal leefbare omgeving, zodat overlast wordt beperkt.
Betaalbaar wonen of bouwen voor zowel jong als oud: door nieuwe impulsen voor de sociale huisvesting in harmonie met de omgeving; wel doordachte dossiers op het vlak van mobiliteit, waterhuishouding en densiteit versterken het draagvlak met de omgeving. Situaties zoals in de Zwarte braak in Oosterwijk (geconfronteerd met plotse afbraak wijk) , Achterheide in Heultje (woonproject met inkijk- en waterhuishoudingsproblemen), Rodekruisstraat in Westerlo (woonproject met mobiliteits-, waterhuishoudings- en densiteitsproblemen)… moeten vermeden worden. Wij hebben de betrokken bewoners steeds met raad en daad bijgestaan (cf. onze voorstellen geagendeerd op de
gemeenteraad en deels weerhouden).
Ook de bouw van bejaardenwoningen in elk deeldorp is een must: hierdoor kunnen ouderen zolang mogelijk in hun vertrouwde dorpsomgeving en bij hun vrienden blijven wonen.
Een moderne gemeente is ook een duurzame gemeente. We bewaken het behoud van het vele groen en de bossen in onze gemeente, we zetten maximaal in op energiezuinigheid
en kiezen als bestuur voor duurzame gebouwen, voor groene stroom en we stimuleren efficiënt energiegebruik, ook bij de inwoners door bv een premie voor groene energie te geven.
De doelstelling “tegen 2020 om 20 % minder NO2 –uitstoot te hebben” zal in Westerlo niet worden gehaald …
Daarom: wij willen een continue meting van het gehalte “fijnstof” en van “stikstofdioxide” (NO2) op drukke verkeersknelpunten en zeker aan schoolomgevingen (door ons geagendeerd op de gemeenteraad). Hierme kunnen we aan de slag om nieuwe, gepaste acties te ondernemen. De resultaten van “CurieuzeNeuzen” geven ons hier gelijk !
Wij ijveren voor het behoud van de bossen de Merode, geen verdere kaalkappingen en geen extra verhardingen van de paden tenzij met natuurlijke materialen. Ikv de recreatie in de Kempen, gaan we voor de uitbreiding langs de Nete van bereidbare fietspaden in natuurlijke materialen zoals dolomiet (van Westerlo-Centrum in de richting van Hulshout, Heist op den Berg tot Lier).

De werking en tarieven van het containerpark moet worden herbekeken: aangezien de toegang tot de containerparken tegenwoordig over de identiteitskaart loopt, moet het mogelijk
worden dat afval bij het dichtstbijzijnde containerpark (gemeente-overstijgend) kan ingeleverd worden (door ons geagendeerd op de gemeenteraad). Eventueel tegen de vigerende
tarieven van de eigen gemeente of tegen tarieven uniform voor gans de Kempen. Het is milieu-onvriendelijk dat inwoners die vlakbij een containerpark wonen van een naburige gemeente, 10 km moeten rijden/brandstof moeten verbruiken om bv groensnoeisel in te leveren. “Intergemeentelijk” overleg is hier dringend nodig.
Groenafval en snoeihout moet heel het jaar door GRATIS aangeleverd kunnen worden in het containerpark. Snoeisel is vaak geen afval maar kan gerecycleerd worden als snoeihaksel
of compost. Het is ongehoord dat hierop 2 x wordt verdiend (door ons geagendeerd op de gemeenteraad).

Voor Sociaal zwakkeren, maar ook voor (jeugd)verenigingen vragen we aangepaste tarieven op het containerpark of een begrensde tussenkomst in de onkosten op jaarbasis (door
ons geagendeerd op de gemeenteraad). Voor (jeugd)verenigingen kan dit eventueel ingebracht worden bij hun jaarlijkse investeringsaanvraag ter verfraaiing van hun accommodaties.
Ook de andere tarieven van het containerpark worden herbekeken en bij voorkeur verlaagd zodat sluikstorting wordt ontmoedigd.
Verder willen wij strenger optreden tegen zwerfvuil en sluikstorten (via GAS-boetes en het plaatsen van camera’s…); we zijn pro de invoering van “statiegeld” op blikjes en plastic
flessen (door ons geagendeerd op de gemeenteraad). Zo wordt inzameling aangemoedigd, wat een afdoend middel blijkt te zijn om zwerfvuil te verminderen.
Wij willen subsidies voor vzw’s actief inzake dierenwelzijn en dierenasiel.
Het gemeentelijk “Zwerfkatten” reglement moet diervriendelijk worden aangepast in lijn met het Vlaams decreet van toepassing sinds april 2018 (2 voorstellen door ons geagendeerd
op de gemeenteraad): wij willen dat de zwerfkat na sterilisatie/ behandeling in eigen omgeving terug wordt uitgezet en de buurt op de hoogte wordt gebracht. (Volgens dit decreet zou de gemeente zelfs voeding en water moeten voorzien.)
Wij gaan voor toegankelijke openbare toiletten in alle deeldorpen (door ons geagendeerd op de gemeenteraad): dit is een elementaire voorziening op het vlak van volksgezondheid en biedt ondersteuning aan ouderen en incontinente mensen.
Ook komt er een Westels bijenplan, met aandacht voor de “wilde bij” nu met uitsterven bedreigd: de aanleg van gepaste bloemenweides in samenwerking met scholen en natuurverenigingen. We denken hier ook aan braakliggende wegbermen en straathoeken.
Tot slot: 1 % van het jaarlijks gemeentebudget wordt besteed aan ‘natuurbeleid’.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.